Benito Arruñada - Universitat Pompeu Fabra
+ RESUM DE PÀGINA    |    Eng · Esp · Cat
Crítica al tremendismo "orteguiano" de los intelectuales españoles
Veure més

Una aproximació contractual a l'anàlisi de la innovació organitzativa en l'empresa: fonaments i casos d'aplicació

 
Arruñada, Benito, i Xosé H. Vázquez (2013), “Una aproximació contractual a l'anàlisi de la innovació organitzativa en l'empresa: fonaments i casos d'aplicació”, en G. Caballero i X.C. Arias, eds., Nuevo institucionalismo: Gobernanza, economía y políticas públicas, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 103-27.
 
Presentació
 
Descarregar l’arxiu
 
 
  Aquest capítol utilitza l'anàlisi contractual de l'empresa com a marc teòric per a l'estudi de la innovació organitzativa en la gestió de les operacions.  Descrivim els conceptes teòrics que considerem fonamentals i els apliquem a dos estudis de cas representatius de les pràctiques més noves creixentment difoses en l'àmbit empresarial: el contract manufacturing i el lean supply.  Aquest exercici empíric busca exemplificar l'aplicació de l'anàlisi contractual per estudiar qualitativament el que hi ha de permanent en diferents fenòmens organitzatius la difusió empresarial dels quals no té per què reflectir necessàriament criteris d'eficiència. L'anàlisi contractual pugues així complementar les anàlisis descriptives centrades a caracteritzar la novetat de les innovacions organitzatives i a contrastar la seva eficiència únicament a partir de la seva difusió.  
 
 
@BenitoArrunada